Tin hoạt động
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước Thông báo ngày giao dich đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Bảo ệ thực vật 1 trung ương. Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương Thông tin tuyển dụng cán bộ: Tuyển 04 chuyên viên làm việc tại Ban Phát triển giống cây trồng. 02 chuyên viên làm việc tại phòng phát triển sản phẩm. THÔNG BÁO: V/V: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.
LƯƠNG THỊ TÚ: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (22/07/2016) DOÃN THỊ HẰNG: BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN (22/07/2016) Lương Thị Tú: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (13/07/2016). Đặng Văn Thông: Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đai chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (27/06/2016) THÔNG BÁO: V/V: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.