Năm 2013
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.
-- 16/04/2014 --

                                                                                                        ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH XEM FILE KÈM THEO

File kèm theo

[Quay lại]
Tin tức khác
Thông báo: V/v Lưu ký bổ sung đối với số cổ phần đã phát hành tăng thêm năm 2011.(16/04/2014) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP bảo vệ thực vật I Trung ương(16/04/2014) Báo cáo thường niên năm 2013(27/03/2014) Các phần báo cáo tài chính năm 2013(18/03/2014) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013(18/03/2014) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán(18/03/2014) Báo cáo cân đối kế toán năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kiểm toán độc lập(18/03/2014) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã được kiểm toán)(18/03/2014) Báo cáo của Ban giám đốc(18/03/2014) V/V: Cổ Đông cung cấp thông tin(12/03/2014) Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(12/03/2014) Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương(06/03/2014) Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)(21/08/2013)
Tin hoạt động