Năm 2013
Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
-- 06/03/2014 --

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        
                                             ĐƠN ĐĂNG KÝ

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

 Họ và tên/ Đại diện cổ đông: ……………………………………………………

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………...

Số CMTND/CNĐKKD……….…………ngày cấp……….…….nơi cấp………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….

...................................................................................................................................

Số điện thoại/ Fax : ……………………………. …………………........................

Theo Thông báo số 118 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 04/3/2014 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là …………………….cổ phần, trong đó:

 Số cổ phần sở hữu : …………………………………cổ phần

          -  Số cổ phần được uỷ quyền: …………………………cổ phần, từ các cổ đông:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      (kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

 

  Ngày……tháng ……năm 2014

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

       (Ký, ghi rõ họ tên)

[Quay lại]
Tin tức khác
Thông báo: V/v Lưu ký bổ sung đối với số cổ phần đã phát hành tăng thêm năm 2011.(16/04/2014) Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(16/04/2014) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP bảo vệ thực vật I Trung ương(16/04/2014) Báo cáo thường niên năm 2013(27/03/2014) Các phần báo cáo tài chính năm 2013(18/03/2014) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013(18/03/2014) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán(18/03/2014) Báo cáo cân đối kế toán năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kiểm toán độc lập(18/03/2014) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã được kiểm toán)(18/03/2014) Báo cáo của Ban giám đốc(18/03/2014) V/V: Cổ Đông cung cấp thông tin(12/03/2014) Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(12/03/2014) Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương(06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)(21/08/2013)
Tin hoạt động