Năm 2013
Giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương
-- 06/03/2014 --

                                                                                                                  Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

 

Tên tôi là: ……………………………………………..................................

CMTND số ……………..cấp ngày ……………….nơi cấp …………….....

Số cổ phần sở hữu:………………. cổ phần

Nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà): …………………………………………………..........................

(Gọi tắt là người đại diện)

CMTND số ……………..cấp ngày ……………….nơi cấp …………….....

Nội dung uỷ quyền:

          Người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ.

          Người đại diện đồng ý với tôi nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

       ........., ngày ……tháng …… năm 2014

        NGƯỜI UỶ QUYỀN                            NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
                                   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Lưu ý:

-        Giấy uỷ quyền này được gửi kèm với bản CMTND photo của Người được uỷ quyền.

-        Khi đi họp Người được uỷ quyền phải mang theo CMTND.

-        Giấy uỷ quyền này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 04/4/2014).

 

[Quay lại]
Tin tức khác
Thông báo: V/v Lưu ký bổ sung đối với số cổ phần đã phát hành tăng thêm năm 2011.(16/04/2014) Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(16/04/2014) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP bảo vệ thực vật I Trung ương(16/04/2014) Báo cáo thường niên năm 2013(27/03/2014) Các phần báo cáo tài chính năm 2013(18/03/2014) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013(18/03/2014) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán(18/03/2014) Báo cáo cân đối kế toán năm 2013(18/03/2014) Báo cáo kiểm toán độc lập(18/03/2014) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 (đã được kiểm toán)(18/03/2014) Báo cáo của Ban giám đốc(18/03/2014) V/V: Cổ Đông cung cấp thông tin(12/03/2014) Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(12/03/2014) Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(06/03/2014) Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)(21/08/2013)
Tin hoạt động