Tin Công ty
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (16/08/2017)
-- 17/09/2017 --

File kèm theo

[Quay lại]
Tin tức khác
CÔNG VĂN SỐ 548/BVTV.1-CBTT: THAY ĐỔI NHÂN SỰ (14/08/2017)(14/08/2017) Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước(01/11/2016) Thông báo ngày giao dich đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Bảo ệ thực vật 1 trung ương.(01/11/2016) Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương(01/11/2016) THÔNG BÁO: V/V: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.(24/05/2016) Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương năm 2016(23/05/2016) Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương(14/04/2016) Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương(14/04/2016) Danh sách, ảnh, lý lịch và giấy chứng nhận học vị của nhân sự được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)(08/04/2016) Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016(01/04/2016) Báo cáo hết nhiệm kỳ II (2011-2016) của hội đồng quản trị, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021)(01/04/2016) Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(31/03/2016) Báo cáo hết nhiệm kỳ của ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016(31/03/2016) Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ III (2016-2021)(31/03/2016) Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(31/03/2016) Báo cáo tài chính năm 2015 phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.(31/03/2016) Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật I Trung ương, năm 2015(30/03/2016) THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(25/03/2016) BÁO CÁO: Kiểm toán độc lập(25/03/2016) Báo cáo tài chính Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (Đã được kiểm toán)(25/03/2016) Các tài liệu cung cấp cho cổ đông trước khi tiến hành đại hội.(11/03/2016) THÔNG BÁO: Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)(11/03/2016) THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016.(10/03/2016) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(27/01/2016) Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2014(29/05/2015) Giấy đăng ký nhận tiền Cổ tức năm 2014(29/05/2015) Thông báo V/v: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.(29/05/2015) Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.(08/04/2015) Hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hai lúa đông xuân 2014-2015(30/03/2015) Điểm trình diễn sử dụng thuốc trừ cỏ CATHOLIS cho lạc xuân(03/03/2015) Phòng trừ nhện đỏ nâu hại chè(06/05/2013) Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương về việc chi trả cổ tức năm 2012(25/04/2013) Biên bản Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2013 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Trung ương.(18/04/2013) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương(18/04/2013) THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013(15/03/2013) THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2013(15/03/2013) Báo cáo của ban điều hành công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương(15/03/2013) Thông báo mời họp đại hội đồng thường niên năm 2013.(15/03/2013) Quyết định triệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.(15/03/2013) Giấy ủy quyền tham dự phiên hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.(14/03/2013) Đơn đăng ký tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.(14/03/2013)
Tin hoạt động