Năm 2016
Giấy chứng nhận học vị Luu Thi Lien
-- 08/04/2016 --

[Quay lại]
Tin tức hot
LƯƠNG THỊ TÚ: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (22/07/2016)(23/07/2016) DOÃN THỊ HẰNG: BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN (22/07/2016)(23/07/2016) Lương Thị Tú: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (13/07/2016).(18/07/2016) Đặng Văn Thông: Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đai chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (27/06/2016)(27/06/2016) THÔNG BÁO: V/V: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.(24/05/2016) Thông báo- Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015.(27/04/2016) Lý lịch tự thuật và Giấy xác nhận học vị(13/04/2016) Chứng chỉ Vũ Thị Thanh Huyền(13/04/2016) Lưu Thị Liên: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị(08/04/2016) Các tài liệu trình bầy trong đại hội(08/04/2016) Các thông báo. quy định, quy chế trước khi đại hội(08/04/2016) Lê Ngọc Diệp: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Trần Văn Biên: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Đặng Văn Thông: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Phan Văn Tùng: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Lương Thị Tú: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Nguyễn Ngọc Long: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Vũ Thiện Giáo: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(08/04/2016) Đỗ Đức Cơ: Lý lịch tự thuật và giấy xác nhận học vị.(07/04/2016) Tổng hợp ý kiến đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.(07/04/2016) Danh sách trích ngang nhân sự được đề cử vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)(07/04/2016) Giấy chứng nhận học vị của Trần Văn Biên(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Phan Văn Tùng(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Lương Thị Tú(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Lê Ngọc Diệp(07/04/2016)
Tin tức khác
LÊ NGỌC DIỆP: CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (23/12/2016)(03/01/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (12/12/2016)(13/12/2016) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (05/12/2016)(05/12/2016) PHAN VĂN TÙNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (25/11/2016)(25/11/2016) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (21/11/2016)(21/11/2016) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (10/11/2016)(10/11/2016) PHAN VĂN TÙNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (08/11/2016)(09/11/2016) TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: SỐ 8179/VSD-ĐK VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGỪNG NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN - MÃ CHỨNG KHOÁN BT1 (18/07/2016)(27/07/2016) TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: SỐ 7960/VSD-ĐK VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGỪNG NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN - MÃ CHỨNG KHOÁN BT1 (12/07/2016)(27/07/2016) Quyết định của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (30/06/2016) Đặng Văn Thông (29/06/2016): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan(30/06/2016) Thay đổi người công bố thông tin, ông Lê Ngọc Diệp: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước(28/06/2016) Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soán xét Báo cáo tài chính (28/06/2016) Miễn nhiệm ông Trần Quang Dinh/Bổ nhiệm bà Lương Thị Tú: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước(28/06/2016) Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Trần Quang Dinh: Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Nguyễn Ngọc Long: Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Vũ Thiện Giáo: Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Đỗ Đức Cơ: Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Đặng Văn Thông: Bản cung cấp thông tin(26/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Nguyễn Ngọc Long(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Vũ Thiện Giáo(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Đặng Văn Thông(07/04/2016) Giấy xác nhận trình độ đào tạo Đỗ Đức Cơ(07/04/2016) Báo cáo kiểm toán độc lập: Số 491/2016/BC.KTTC-AASC.KT3(30/03/2016) Báo cáo tài chính: Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (Đã được kiểm toán)(30/03/2016) Đăng Văn Thông: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan(28/03/2016) GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.(25/03/2016) ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016(25/03/2016) Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương. Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 (Đã được kiểm toán)(25/03/2016) Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021(11/03/2016) Đơn ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 (11/03/2016) THÔNG BÁO: Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)(11/03/2016) THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hồi đồng cổ đông thường niên năm 2016.(10/03/2016) Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(27/01/2016)
Tin hoạt động