Năm 2017
ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (07/07/2017)
-- 07/07/2017 --

[Quay lại]
Tin tức khác
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (04/12/2017)(05/12/2017) NGUYỄN NGỌC LONG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (26/09/2017)(26/09/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (26/09/2017)(26/09/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (19/09/2017)(21/09/2017) NGUYỄN NGỌC LONG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (01/09/2017)(05/09/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (28/08/2017)(28/08/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (14/08/2017)(14/08/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (28/07/2017)(28/07/2017) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (19/07/2017)(19/07/2017) DẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (15/06/2017)(16/06/2017) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI(02/06/2017) VŨ THỊ THANH HUYỀN: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (11/05/2017)(11/05/2017) VŨ THỊ THANH HUYỀN: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (03/05/2017)(03/05/2017) THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 (28/04/2017)(03/05/2017) BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG (25.04.17)(26/04/2017) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG (25.04.17)(26/04/2017) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017(14/04/2017) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016(04/04/2017) THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG (22/03/2017)(24/03/2017) QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG(24/03/2017) BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG NĂM 2016(16/03/2017) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (28/02/2017)(28/02/2017) THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 (21/02/2017)(23/02/2017) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (10/01/2017)(10/01/2017)
Tin hoạt động