Năm 2019
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (18/03/2019)
-- 22/03/2019 --

File kèm theo

[Quay lại]
Tin tức khác
ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (19/11/2019)(19/11/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (11/11/2019)(12/11/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (20.08.2019)(20/08/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (09/08/2019)(09/08/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (08/08/2019)(08/08/2019) PHAN VĂN TÙNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (10/07/2019)(11/07/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (08/07/2019)(08/07/2019) CÔNG BỐ THÔNG TIN: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ (05/07/2019)(05/07/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (05/07/2019)(05/07/2019) PHẠM XUÂN SANG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (04/07/2019)(03/07/2019) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (03/07/2019)(03/07/2019) PHAN VĂN TÙNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (02/07/2019)(03/07/2019) PHẠM XUÂN SANG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (20/06/2019)(21/06/2019) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (19/06/2019)(18/06/2019) NGHỊ QUYẾT SỐ 379 NQ/BVTV.1-HĐQT (10/06/2019)(11/06/2019) QUYẾT ĐỊNH SỐ 366 QĐ/BVTV.1-HĐQT (05/06/2019)(05/06/2019) QUYẾT ĐỊNH SỐ 360 QĐ/BVTV.1-HĐQT(05/06/2019)(05/06/2019) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (22/05/2019)(22/05/2019) THÔNG BÁO SỐ 261 TB/BVTV.1-HĐQT (02/05/2019)(07/05/2019) CÔNG VĂN SỐ 250/BVTV.1-CBTT (25/04/2019)(25/04/2019) QUYẾT ĐỊNH SỐ 118 QĐ/BVTV.1-HĐQT (25/04/2019)(25/04/2019) CÔNG VĂN SỐ 251/BVTV.1-CBTT (25/04/2019)(25/04/2019) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (24/04/2019).(24/04/2019) BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (24/04/2019)(24/04/2019) LÊ NGỌC DIỆP: CÔNG BỐ THÔNG TIN (09/04/2019) (10/04/2019) CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (09/04/2019) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI(25/03/2019) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (25/03/2019) THÔNG BÁO: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 (20/02/2019)(21/02/2019) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN(10/01/2019)
Tin hoạt động