Năm 2020
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (15/05/2020)
-- 15/05/2020 --

File kèm theo

[Quay lại]
Tin tức khác
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (10/12/2020)(10/12/2020) Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông cổ phiếu nội bộ(08/11/2020) XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ (27/10/2020)(27/10/2020) LƯƠNG THỊ TÚ: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (07/10/2020)(07/10/2020) NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (27/7/2020)(27/07/2020) ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (17/07/2020)(17/07/2020) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (10/07/2020)(13/07/2020) KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (07/07/2020)(07/07/2020) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (07/07/2020)(07/07/2020) THÔNG BÁO SỐ 351 TB/BVTV.1-HĐQT (26/6/2020) V/v: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 CHO CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG(26/06/2020) QĐ SỐ 350 QĐ/BVTV.1-TCKT/TCHC (26/6/2020) V/v: CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019(26/06/2020) VŨ ANH NAM: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (18/06/2020)(18/06/2020) VŨ ANH NAM: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (12/06/2020)(16/06/2020) THÔNG BÁO 281 TB/BVTV.1-HĐQT: CHỐT DANH SÁCH NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019 (08/06/2020)(08/06/2020) Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(04/06/2020) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020(22/05/2020) QĐ Số 251 QĐ/BVTV.1-HĐQT: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (15/05/2020)(15/05/2020) ĐẶNG VĂN THỐNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (23/04/2020)(23/04/2020) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (08/04/2020)(09/04/2020) CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHẤP THUẬN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (09/04/2020)(09/04/2020) CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (30/03/2020)(30/03/2020) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019(27/03/2020) CÔNG BỐ THÔNG TIN: CÁC KHOẢN VAY TRÊN 30% VỐN CHỦ SỞ HỮU (09/03/2020)(09/03/2020) BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2019(09/03/2020) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2019 (09/01/2020)(17/02/2020)
Tin hoạt động