Chiến lược

 cl.jpg

1. Phát triển sản phẩm mới:

-          Tăng cường hợp tác với các Tập đoàn, Công ty nước ngoài chuyên sản xuất  nguyên liệu, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật để lựa chọn, phát triển các sản phẩm mới. Củng cố, nâng cao thương hiệu của Công ty trên cơ sở chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

-          Nghiên cứu, đánh giá, đăng ký thêm các sản phẩm mới, nhất là những sản phẩm đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Cải tiến sản phẩm sẵn có, cải tiến mẫu mã, bao bì để khai thác hết ưu thế của sản phẩm.

 2. Phát triển thị trường:

-          Củng cố thị trường truyền thống và mở rộng thị trường tiềm năng.

-          Xác định vùng thị trường, tuổi thọ của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm.

-          Củng cố thương hiệu của Công ty tại các vùng thị trường, xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở gắn kết lợi ích giữa Công ty và các tổ chức khác.

 3. Xây dựng giá bán và chính sách và hỗ trợ bán hàng:

-          Xây dựng giá bán phù hợp, linh hoạt cho từng thời kỳ. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao doanh số, lợi nhuận, vị thế của Công ty,  tạo giá trị gia tăng cho khách hàng và người lao động, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

-          Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thương hiệu của Công ty.

4.  Xây dựng bộ máy:

-          Kiện toàn tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Tin hoạt động