Giá trị cốt lõi

 giatricotloi555.gif

1.   Công ty luôn lấy chất lượng, an toàn và tính thân thiện với môi trường làm cam kết cao nhất.

2.   Lấy lợi ích xã hội và đạo được kinh doanh làm nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

3.   Định hướng xây dựng văn hoá Công ty theo phương châm tạo dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, văn minh và không ngừng học hỏi.

4.   Luôn trân trọng và khuyến khích sáng tạo của nhân viên để tìm ra những giải pháp có tính đột phá.

5.   Kết hợp hài hoà lợi ích của khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng.


Tin hoạt động