Lịch sử phát triển

Năm 1985 - 1991:
Chi nhánh Hải Phòng.

Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 được thành lập theo Quyết định số 403QĐ/BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 1985 của Bộ Nông nghiệp. Giai đoạn này Công ty trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật và có ba chi nhánh:

· Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật 1 đóng tại Đà Nẵng.

· Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật 2 đóng tại TP. HCM. Sau này tách ra trở thành Công ty vật tư bảo vệ thực vật 2 trực thuộc Cục bảo vệ thực vật.

· Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật 3 đóng tại Hải Phòng.

Năm 1992:

Ngày 18/06/1992 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 163/NN/TCCB/QĐ tách Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 thuộc Cục bảo vệ thực vật về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Năm 1993 - 2003:

Ngày 06 tháng 01 năm 1993 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành Quyết định số 08 NN - TCCB/QĐ ngày 6/1/1993 thành lập doanh nghiệp nhà nước : Công ty Vật tư Bảo vệ thực vật  1;

· Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật 1 Đà Nẵng

· Chi nhánh vật tư bảo vệ thực vật 3 Hải Phòng

· Chi nhánh  Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 tại Thanh Hoá

· Chi nhánh Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 tại Hà Tĩnh

· Chi nhánh Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 tại TP. Hồ Chí Minh

· Chi nhánh Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 tại Hưng Yên.

Năm 2004:

Ngày 24/02/2004 Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Quyết định số 415/QĐ/BNN-TCCB cho phép Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 10/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Năm 2005:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3112 QĐ/BNN-ĐMDN ngày 10 tháng 11 năm 2005 về việc chuyển Công ty vật tư bảo vệ thực vật 1 thành Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Năm 2006 đến nay:

Sau khi cổ phần hoá, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 – Trung ương đã phát triển không ngừng. Hiện nay, với 11 Chi nhánh và 6 Tổ bán hàng, Công ty đã thiết lập được Hệ thống phân phối trải dài khắp trên cả nước.

STT TÊN ĐƠN VỊ STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Chi nhánh Hải Phòng 10 Tổ Bán hàng khu vực I
2 Chi nhánh Phía Bắc 11 Tổ Bán hàng khu vực II
3 Chi nhánh Thừa Thiên Huế
12 Tổ Bán hàng khu vực III
4 Chi nhánh Đà Nẵng
13 Tổ Bán hàng khu vực IV
5 Chi nhánh Nam Trung Bộ
14 Tổ Bán hàng khu vực V
6 Chi nhánh Phú Yên 15 Tổ Bán hàng khu vực VI
7 Chi nhánh Quảng Ngãi 16 Tổ Bán hàng khu vực VII
8 Chi nhánh Tây Nguyên 17 Tổ Bán hàng khu vực VIII
9 Chi nhánh Phía Nam  

 

 

 

Tin hoạt động