Phát thanh
Thuốc trừ cỏ BRAVO 480SL
-- 14/07/2012 --

BRAVO 480SL 
là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu
nẩy mầm,phổ tác động rộng. Trừ
được hầu hết các loại cỏ lá rộng,
lá hẹp hàng năm và lâu năm

   
Tiếng Kinh                     Tiếng H' Mông                   Tiếng Thái       

 

[Quay lại]
Tin hoạt động