Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

| 06/03/2014
Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
-- 06/03/2014 --

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        
                                             ĐƠN ĐĂNG KÝ

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

 Họ và tên/ Đại diện cổ đông: ……………………………………………………

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………...

Số CMTND/CNĐKKD……….…………ngày cấp……….…….nơi cấp………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….

...................................................................................................................................

Số điện thoại/ Fax : ……………………………. …………………........................

Theo Thông báo số 118 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 04/3/2014 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là …………………….cổ phần, trong đó:

 Số cổ phần sở hữu : …………………………………cổ phần

          -  Số cổ phần được uỷ quyền: …………………………cổ phần, từ các cổ đông:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      (kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

 

  Ngày……tháng ……năm 2014

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

       (Ký, ghi rõ họ tên)

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.06736 sec| 2503.125 kb