Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2015.

| 02/04/2015
Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2015.
Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2015.
-- 02/04/2015 --

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=========o0o========

ĐƠN ĐĂNG KÝ

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

Họ và tên/ Đại diện cổ đông:…………………………………………………….............

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………...............

Số CMTND/CNĐKKD……….…………ngày cấp……….…….nơi cấp………............

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………............

...................................................................................................................................

Số điện thoại/ Fax : ……………………………. …………………................................

Theo Thông báo số 206 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 01/4/2015 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là …………………….cổ phần, trong đó:

 Số cổ phần sở hữu : …………………………………cổ phần

          -  Số cổ phần được uỷ quyền: …………………………cổ phần, từ các cổ đông:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      (kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

  Ngày……tháng ……năm 2015

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                                                    ---------------------------------------------

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.65788 sec| 2600.531 kb