ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

| 25/03/2016
ĐƠN ĐĂNG KÝ   Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
-- 25/03/2016 --

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

 

Tên tổ chức/ Tên cổ đông/ Đại diện cổ đông:………………………………….............

Mã số cổ đông: …………………………………………………………………...............

Số CMTND/CNĐKKD……….…………ngày cấp……….…….nơi cấp……….............

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………….............

...................................................................................................................................

Số điện thoại/ Fax : ……………………………. …………………................................

Theo Thông báo số 168 TB/BVTV.1-HĐQT ngày 22/3/2016 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết là …………………….cổ phần, trong đó:

 -  Số cổ phần sở hữu : …………………………………cổ phần

          -  Số cổ phần được uỷ quyền: …………………………cổ phần, từ các cổ đông:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      (kèm theo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình./.

 

  Ngày……tháng ……năm 2016

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Lưu ý: - Đơn đăng ký này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 10/4/2016).

            - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, đơn đăng ký phải được gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

 

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.02787 sec| 2804.57 kb