GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.

| 25/03/2016
GIẤY UỶ QUYỀN    Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.
GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-Công ty CP Bảo vệ thực vật I Trung ương.
-- 25/03/2016 --

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

 

Tên tôi là: ……………………………………………......................................

CMTND số ……………..cấp ngày ……………….nơi cấp ……………........

Số cổ phần sở hữu:………………. cổ phần

Nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà): …………………………………………………................................

(Gọi tắt là người đại diện)

CMTND số ……………..cấp ngày ……………….nơi cấp …………….........

Nội dung uỷ quyền:

          Người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ.

          Người đại diện đồng ý với tôi nội dung uỷ quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

       ........., ngày ……tháng …… năm 2016

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

   NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

  

 

   

Lưu ý:

-        Giấy uỷ quyền này được gửi kèm với bản CMTND photo của Người được uỷ quyền.

-        Khi đi họp Người được uỷ quyền phải mang theo CMTND.

-        Giấy uỷ quyền này gửi về Phòng TCHC Công ty theo thời hạn nêu trong Thông báo mời họp (trước ngày 10/4/2016).

 

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.02501 sec| 2669.273 kb