Điều lệ công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

| 28/08/2013
Điều lệ công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
Điều lệ công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương
-- 28/08/2013 --

PHẦN MỞ ĐẦU

         Điều lệ này của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày  20 tháng 4 năm 2011.

CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

1.            Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

a.            “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

b.            “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29  tháng 11 năm 2005.

c.            “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

d.            “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

e.            “Ban Điều hành” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

f.             “Cán bộ quản lý” là Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, Trưởng, Phó các Phòng, Ban khối Văn phòng Công ty do Tổng giám đốc đề nghị và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

File kèm theo

0 bình luận

TVQuản trị viênQTV

Chào mừng, quý khách. Hãy để lại nhận xét, chúng tôi sẽ trả lời sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
1.01786 sec| 2487.344 kb