Năm 2015
Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2015
-- 31/07/2015 --

File kèm theo

[Quay lại]
Tin tức hot
Đặng Văn Thông. Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, người được quyền công bô thông tin, người có liên quan(18/12/2015) Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Đến ngày 31-12-2014)(09/04/2015) Giấy ủy quyền Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2015- Công ty CP bảo vệ thực vật 1 Trung ương.(02/04/2015) Đơn đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2015.(02/04/2015) Thông báo- Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015-Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (Thông báo này thay cho giấy mời)(02/04/2015) Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP bảo vệ thực vật 1 Trung ương V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.(02/04/2015) ĐẶNG VĂN THÔNG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(01/04/2015) Số: 312/2015/BC.KTTC-AASC.KT3 2014: BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP(29/03/2015) VŨ THIỆN GIÁO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(24/03/2015) Thông báo số 03 ngày 16/03/2015: Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan ( ông Đặng Văn Thông và ông Vũ Thiện Giáo)(17/03/2015) Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn.(11/03/2015) TRẦN QUANG DINH Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền Công bố thông tin. (09/03/2015) Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền Công bố thông tin, người có liên quan. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và sở hữu của cổ đông lớn(06/03/2015)
Tin tức khác
Đăng Văn Thông (05/10/2015) Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, người được ủy quyên công bố thông tin, người có liên quan(06/10/2015) Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(31/07/2015) Đặng Văn Thông:Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(12/06/2015) Nghị quyết: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương.(20/05/2015) Trần quang Dinh: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người được ủy quyền công bố thông tin.(20/05/2015) Trần Quang Vinh: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.(20/05/2015) Hoàng Thị Lương Hoa: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.(20/05/2015) Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng về xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.(20/05/2015) Trần Quang Vinh: Thông biao dịch cổ phiếu, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên qua.(20/05/2015) Trần Quang Dinh: Thông báo Nội bộ, người được ủy quyền công bố Thông tin(20/05/2015) Hoàng Thị Hoa: Thông báo giao dịch cổ phiếu, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(20/05/2015) Báo cáo thường niên năm 2014(08/04/2015) THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2015.(19/03/2015) Trần Thị Phượng: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Doãn Thị Hằng: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Đinh Khắc Tuấn: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Trần Quang Dinh: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Vũ Thiện Giáo: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Nguyễn Ngọc Long: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Đỗ Đức Cơ: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015) Đặng Văn Thông: Thông báo giao dịch cổ phiểu cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan.(10/02/2015)
Tin hoạt động