Năm 2018
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (05/09/2018)
-- 05/09/2018 --

[Quay lại]
Tin tức khác
ĐẶNG VĂN THÔNG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (26/11/2018)(26/11/2018) ĐẶNG VĂN THÔNG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (19/11/2018)(19/11/2018) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (29/08/2018)(29/08/2018) CÔNG VĂN SỐ 09-7/BVTV.1-CBTT (09/07/2018): DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (11/07/2018) NGUYỄN NGỌC LONG: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (29/06/2018).(29/06/2018) NGUYỄN NGỌC LONG: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (15/06/2018)(15/06/2018) ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (T4/2018)(23/05/2018) QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG(T4/2018)(22/05/2018) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (18/05/2018)(18/05/2018) THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017(23/04/2018) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (19/04/2018)(19/04/2018) BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG (19/04/2018)(19/04/2018) SỐ 17-4/BVTV.1-CBTT (17/04/2018): THAY ĐỔI NHÂN SỰ(17/04/2018) SỐ 17-4/BVTV.1-CBTT (17/04/2018): THAY ĐỔI NHÂN SỰ (17/04/2018) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (04/04/2018)(04/04/2018) TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG NĂM 2018(03/04/2018) CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI (16/03/2018)(19/03/2018) BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT I TRUNG ƯƠNG NĂM 2017(16/03/2018) THÔNG BÁO SỐ 121 TB/BVTV.1-HĐQT (22/02/2018)(23/02/2018) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (11/01/2018)(22/01/2018)
Tin hoạt động