Tầm nhìn

 tamnhin222.jpg

“Là doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất và cung ứng thuốc Bảo vệ thực vật tại Việt Nam, góp phần tăng năng suất, chất lượng nông sản, giảm áp lực sâu bệnh hại và cỏ dại, giảm chi phí đầu tư trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra nông sản và thực phẩm an toàn phù hợp với nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững”.

Tin hoạt động